Studijní obory

Předškolní a mimoškolní pedagogika

Kód oboru:
75-31-M/01
Kategorie vzdělání:
Úplné střední odborné vzdělání s maturitou
Skupina oboru:
Pedagogika, učitelství a sociální péče (Kód: 75)
Výstupní certifikát:
Vysvědčení o maturitní zkoušce
Studijní obor Předškolní a mimoškolní pedagogika připravuje žáky pro kvalifikovanou výchovně-vzdělávací činnost zaměřenou na výchovu a vzdělávání dětí a mládeže, popř. dospělých, rozvíjející jejich osobnost, schopnosti a zájmy. Absolventi tohoto oboru se uplatní především jako učitelé v mateřských školách, vychovatelé školských a mimoškolních zařízení (např. ve školních družinách, školních klubech, centrech volného času pro děti a mládež, dětských domovech a domovech mládeže), popř. jako vychovatelé v ústavech sociální péče pro děti a mládež či mentálně postižené dospělé. Výchova a vzdělávání směřují k tomu, aby žáci získali ucelené všeobecné a odborné vzdělání na úrovni, která jim umožní začít pedagogickou práci, své vzdělání dále rozvíjet a inovovat. Absolventi uvedeného studijního oboru mohou dále pokračovat ve studiu na vysokých školách, zejména na fakultách vzdělávajících učitele. Pro vzdělávání v tomto oboru jsou významné vyučovací předměty (vzdělávací oblasti) základní školy:
 • Hudební výchova
 • Výtvarná výchova
 • Tělesná výchova
Učivo uvedených předmětů je důležité pro tento obor a bude na střední škole rozvíjeno a prohlubováno.
 • Další studium na VŠ nebo VOŠ
 • Učitel mateřské školky
 • Vychovatel nebo pedagog volného času
 • Vychovatel ve školních družinách a školních klubech
 • Pedagog v neškolních zařízeních (sociálních a zdravotnických)
 • A další pracovní pozice vyžadující pedagogickou způsobilost

Sociální činnost

Kód oboru:
75-41-M/01
Kategorie vzdělání:
Úplné střední odborné vzdělání s maturitou
Skupina oboru:
Pedagogika, učitelství a sociální péče (Kód: 75)
Výstupní certifikát:
Vysvědčení o maturitní zkoušce
Žáci jsou připravování pro zajišťování sociálních služeb různým skupinám klientů, pro práci v různých sociálních zařízeních i v terénních službách. Osvojí si vědomosti a dovednosti potřebné pro poskytování přímé péče a pomoc klientům, kteří potřebují z důvodů zdravotního postižení, dlouhodobého onemocnění, věku nebo dlouhodobé krizové sociální situace pomoc při zvládání péče o vlastní osobu, při zajišťování stravy, obstarávání nákupů a jiných osobních záležitostí, zprostředkování kontaktů nebo začleňování do společenského prostředí, při uplatňování práv a oprávněných zájmů apod. Budou připraveni pomáhat při zajišťování chodu domácnosti klientů a rodinám s dětmi. Dále získají teoretické vědomosti a praktické dovednosti pro nepedagogickou výchovně-vzdělávací činnost, tj. pro udržování a rozvíjení psychických a fyzických schopností klientů, jejich společenských a pracovních návyků a dovedností, naplňování jejich volného času. Osvojí si různé výtvarné techniky, hudební, hudebně pohybové, pracovně terapeutické a jiné dovednosti a činnosti, naučí se vytvářet a realizovat samostatně i v týmu volnočasové a výchově-vzdělávací projekty. Získají potřebné vědomosti a dovednosti z pedagogiky, psychologie a zdravotních nauk. Zároveň získají orientaci v systému sociálních služeb a jiných forem sociální pomoci, jejich řízení, právního a ekonomického zabezpečení. Seznámí se s cíli, zásadami a nástroji sociální politiky, naučí se rozumět sociálním problémům a přístupům k jejich řešení. Pro vzdělávání v tomto oboru jsou významné vyučovací předměty (vzdělávací oblasti) základní školy:
 • Občanská výchova
 • Český jazyk
Učivo uvedených předmětů je důležité pro tento obor a bude na střední škole rozvíjeno a prohlubováno.
 • Další studium na VŠ nebo VOŠ
 • Pracovník sociálního centra
 • Asistent v domovech pro seniory
 • Asistent pro osoby se zdravotním postižením
 • Pracovník v pečovatelských domech
 • A další pracovní pozice vyžadující pedagogickou způsobilost

Veřejnosprávní činnost

Kód oboru:
68-43-M/01
Kategorie vzdělání:
Úplné střední odborné vzdělání s maturitou
Skupina oboru:
Právo, právní a veřejnosprávní činnost (Kód: 68)
Výstupní certifikát:
Vysvědčení o maturitní zkoušce
Žáci se naučí znát strukturu a působnost orgánů státní správy a samosprávy, základní podmínky a postupy realizace práv a povinností občanů, aplikovat základní právní normy a správní řád při řešení standardních pracovních činností a situací v jednotlivých (vybraných) oblastech a úsecích veřejné správy, zpracovávat věcně, jazykově a formálně správně jednoduché právní písemnosti a podklady, samostatně zpracovávat, kontrolovat nebo vystavovat správní a jiné úřední písemnosti a dokumenty, provádět šetření, rozbory činností, výpočty a stanovování poplatků, zpracovávat podklady pro statistiky apod. činnosti, pracovat s počítačovými programy pro státní správu a samosprávu a s portálem státní správy, budou připraveni ke spolupráci na programech rozvoje regionu a evropské spolupráce a ke komunikaci s veřejností. Pro vzdělávání v tomto oboru jsou významné vyučovací předměty (vzdělávací oblasti) základní školy:
 • Český jazyk
 • Matematika
 • Anglický jazyk
Učivo uvedených předmětů je důležité pro tento obor a bude na střední škole rozvíjeno a prohlubováno.
 • Další studium na VŠ nebo VOŠ
 • Referent na obecních, městských a magistrátních úřadech
 • Referent státní správy
 • Administrativní pracovník
 • A další pracovní pozice vyžadující ekonomické a právní vzdělání

Ekonomika a podnikání

Kód oboru:
63-41-M/01
Kategorie vzdělání:
Úplné střední odborné vzdělání s maturitou
Skupina oboru:
Ekonomika a administrativa (Kód: 63)
Výstupní certifikát:
Vysvědčení o maturitní zkoušce
Obor vzdělání je široce koncipován a je zaměřen na ekonomiku a obchodní činnosti podniku, ale může být profilován i k dalším oborům lidské činnosti (za profilaci můžeme považovat např. hlubší propracování ekonomického základu). Žáci se během přípravy naučí vykonávat činnosti spojené se zabezpečením základních podnikových činností, efektivně hospodařit s finančními prostředky a vykonávat obchodní činnosti, tj. zabezpečovat hlavní činnost podniku jak materiálem, tak i lidskými zdroji, zpracovávat doklady s tím spojené, vést administrativu, orientovat se na finančním trhu, sestavovat kalkulace ceny zboží nebo služby, orientovat se v daňovém systému ČR, vypočítávat povinné odvody, účtovat, vést obchodní jednání, používat marketingové nástroje, vyhotovovat typické podnikové písemnosti v normalizované úpravě. Další znalosti a dovednosti, které si žáci v průběhu přípravy osvojí, vycházejí ze zaměření oboru. Pro vzdělávání v tomto oboru jsou významné vyučovací předměty (vzdělávací oblasti) základní školy:
 • Cizí jazyk
 • Matematika
 • Občanská výchova
Učivo uvedených předmětů je důležité pro tento obor a bude na střední škole rozvíjeno a prohlubováno.
 • Další studium na VŠ nebo VOŠ
 • Ekonom
 • Finanční referent, referent marketingu
 • Obchodní zástupce
 • Referent ve státní správě
 • Bankovní a pojišťovací pracovník
 • A další pracovní pozice vyžadující ekonomicko-administrativní vzdělání
Absolvent bude schopen posoudit výhody a nevýhody investice nebo obchodního kontraktu, vést obchodní jednání a prezentovat výrobek nebo službu odběratelům. Mezi jeho dovednosti patří i vedení účetnictví a zajišťování personální a administrativní agendy malé i velké organizace. Ve styku se zákazníkem bude jednat profesionálně a bude schopen používat dvou cizích jazyků.